Kainuun yritykset kasvavat vahvasti – kaivostoiminta kasvun kärjessä

Vuonna 2017 yritysten liikevaihto ja henkilöstömäärä kasvoivat lähes kaikilla toimialoilla Kainuussa.

Kaivannaistoiminnan liikevaihdon kasvu 64 prosenttia

Vuonna 2017 Kainuun toimialoista kasvu oli voimakkainta kaivannaistoiminnassa. Sen liikevaihto kasvoi erityisesti Terrafame Oy:n suotuisan kehityksen ansiosta 64,1 prosenttia vuotta aiemmasta. Kaivostoiminnan liikevaihdon kasvu on ollut vuodesta 2015 lähtien hurjaa ja on päätynyt yli 300 miljoonaan euroon vuonna 2017, kun se vuonna 2015 oli 80,5 miljoonaa euroa.

Matkailu-, metalli- sekä ICT- ja elektroniikka-alan liikevaihto 2010-luvun huippuihin

Kaivannaistoiminnan ohella myös muilla aloilla meno oli vahvaa. Matkailu-, metalli-, ICT- ja elektroniikka- sekä elintarvikeala nousivat vuonna 2017 korkeimpaan arvoonsa 2010-luvulla. Matkailualan liikevaihto kasvoi 7,8 prosenttia ja nousi yli 132 miljoonaan. Metalliala kasvoi  6 prosenttia ja liikevaihto päätyi yli 152 miljoonaan. ICT – ja elektroniikan liikevaihto kohosi vuonna 2017  yhteensä 8,2 prosenttia päätyen yli 150 miljoonaan ja elintarvikeala 10 prosentin kasvulla yli 47 miljoonaan euroon. Metsä- ja puutoimialalla ja biotaloudessa liikevaihto pysyi suurin piirtein edellisvuoden tasolla: metsä- ja puuala kasvoi 0,2 % ja biotalous supistui prosentin. Sen sijaan energia-klusterin liikevaihto supistui selvästi 4,9 prosenttia. Energiaklusteri on Kainuussa henkilöstömäärältään vähäinen, mutta  liikevaihdoltaan suuri toimiala.

Biotalous on laaja toimiala kattaen mm. maa- ja metsätalouden. Biotalouden liikevaihto on vaihdellut 2010-luvulla 516 miljoonasta eurosta 483 miljoonaan.  Sen liikevaihto on kuitenkin laskenut 2010-luvun alun tasosta. Metsä- ja puualan ongelma on, että sen liikevaihto ei nykyisellä toimialarakenteella Kainuussa kasva. Voimakkaampi kasvu vaatii alalle investointeja, joita suunnitelmien toteutuessa tuleekin. Merkittävin niistä on Paltamoon suunniteltu KaiCell Fibers Oy:n biotuotetehdas, joka on toteutuessaan miltei miljardin euron teollinen investointi.

Kaivosklusteri palkkasi eniten ─ metallialalla rekrytoinnit vähenivät liikevaihdon kasvusta huolimatta

Henkilöstömäärä kasvoi vuoden 2017 aikana Kainuussa edellisen vuoden tapaan eniten kaivannaistoiminnassa: 21,6 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna ja alan välitön henkilöstömäärä nousi korkeimalle tasolleen 2010-luvulla yli 1000 henkilöön. Kaivannaisalan henkilöstömäärä on miltei kaksinkertaistunut vuosien 2015 – 2017 välillä. Myös metsä- ja puuklusterin henkilöstömäärä kasvoi pirteästi 7,2 prosenttia vuonna 2017 ja nousi sekin 2010-luvun korkeimpaan määrään, reiluun 1050 henkilöön.

Matkailuklusterin haasteena on, että liikevaihdon kasvusta huolimatta sen henkilöstömäärä ei ole kasvanut merkittävästi. Tosin vuonna 2017 kasvua oli 3,1 prosenttia. Kasvulla on myös edellykset jatkua alalle vuosina 2017 ja 2018 tehtyjen uusien investointien ansiosta. Biotalous on myös henkilöstömäärällä mitattuna suuri toimiala, jonka henkilöstömäärä kasvoi 3,5 prosenttia vuonna 2017 ja nousi korkeimmalle tasolleen 2010 luvulla, yli 2150 henkilöön. Samoin 2010-luvun korkeimpiin arvoihinsa nousivat ICT- ja elektroniikkaklusterin henkilöstömäärä (3 prosentin kasvulla miltei 1300 henkilöön), elintarvikeklusterin (0,7 prosentin kasvulla miltei 390 henkilöön).

Sen sijaan energiaklusterissa henkilöstömäärä väheni 6,1 ja metalli-klusterissa 2,3 prosenttia edellisestä vuodesta. Metalliklusterin liikevaihdon vahva kasvu ei näkynyt henkilöstömäärässä. Alalla on kuitenkin Kainuussakin jatkuvasti avoimia työpaikkoja, joiden määrä todennäköisesti lisääntyy toteutuneiden uusien tilausten myötä. ICT ja elektroniikka- sekä metalliklusterin muodostaman teknologiatellisuuden kasvunäkymät ovat Kainuussa valoisat.

Kainuun liitto seuraa kärkitoimialojen kehitystä

Kainuun maakuntahallitus ja -valtuusto ovat loppuvuodesta 2017 hyväksyneet  Kainuu maakuntaohjelman, jossa Kainuun yritystoiminnan kehittämisen kärjiksi vuosiksi 2018–2021 on valittu matkailu, teknologiateollisuus, biotalous sekä kestävä kaivannaistoiminta. Tilastokeskus (Asiakaskohtainen suhdannepalvelu) tuottaa Kainuun liitolle kaksi kertaa vuodessa suhdannetietoja, jotka seuraavat näiden kehittämisen kärkinä olevien toimialojen kehitystä. Tilastoinnissa toimialojen suhdanteita on tarkasteltu liikevaihdon ja henkilöstömäärän kehityksen avulla. Liikevaihdon tuoreimmat suhdannetiedot ulottuvat vuoden 2017 loppuun ja henkilöstömäärä vuoden 2018 tammikuun loppuun. Laskennan pääasiallisena lähteenä käytetään Verohallinnon kausiveroaineistoa, joka kattaa kaikki arvonlisäverovelvolliset yritykset ja säännöllisesti palkkaa maksavat työnantajat. Laskennan tietolähteinä käytetään lisäksi Tilastokeskuksen myyntitiedustelua sekä yritysrekisteriä.

Henkilöstömäärä-indikaattorilla tarkoitetaan yritysten kokopäivätyöllisten määrää kalenterikuukauden aikana. Esimerkiksi kaksi puolipäiväistä työntekijää vastaa yhtä kokopäivätyöllistä.