Uusiutuvan energian osuus Kainuussa tilapäisesti laskenut

Vaalan liittyttyä Pohjois-Pohjanmaahan merkittävä määrä vesivoimaa jäi pois Kainuun energiataseesta ja uusiutuvan energian osuus laski. Tuulisähkön tuotanto kuitenkin palauttaa Kainuun korkean uusiutuvan osuuden.

Kajaanin yliopistokeskuksen toteuttaman Itä-Suomen energiatilastoinnin mukaan uusiutuvan energian osuus laski 65 prosentista 49 prosenttiin vuosien 2014 ja 2016 välillä. Energian käytön omavaraisuusaste laski vuonna 2016 Kainuussa 52 prosenttiin, kun se vuonna 2014 oli vielä 70 prosenttia. Vaalan kunnan siirryttyä vuoden 2016 alussa Pohjois-Pohjanmaan maakuntaan peräti 600 GWh vesivoimaa jäi pois Kainuun energiataseesta. Kainuussa rakennettiin 30 voimalan Kivivaara-Peuravaaran tuulipuisto, joka valmistui vuosien 2016 ja 2017 aikana. Tuulisähköä ehdittiin tuottaa 10 GWh vuoden 2016 aikana. Jatkossa vuosittainen tuulisähkön tuotanto on 350 GWh:n luokkaa. Uusiutuvan energian osuuden ja energian käytön omavaraisuusasteen laskun Kainuussa aiheutti niin ikään uusiutumattoman sähköntuonnin tilapäinen voimakas kasvu (ks. taulukko). Suurimpana teollisuuden voimalaitoksena Kainuun Voima joutui käyttämään öljyä kattilareviision aikana. Kainuussa käytettiin vuonna 2016 primäärienergiaa 4523 GWh, jossa oli 9 prosentin kasvu vuodesta 2014.

Puuenergia on merkittävä primäärienergian käytön muoto Kainuussa. Kainuun biotalousstrategiassa on linjattu, että puun käytössä noudatetaan kaskadiperiaatetta. Se tarkoittaa, että puuta käytetään ensi sijaisesti muihin käyttötarkoituksiin ja puuaineista poltetaan vasta, kun sille ei muuta käyttötarkoitusta ole. Kiinteän puupolttoaineen käytön osuus oli vuonna 2016 Kainuussa 33 prosenttiyksikköä, missä on mukana metsähake, sahojen puru ja kuori sekä puupelletti. Puuenergian tuotannolla ja käytöllä on  merkittäviä myönteisiä aluetaloudellisia vaikutuksia. Kainuu-ohjelman tavoitteena on korvata fossiilinen tuontienergia alueella tuotetetulla uusiutuvalla energialla.

Taulukko. Kainuun primäärienergian käyttö vuonna 2008–2016 (GWh).

Itä-Suomi suunnannäyttäjä uusiutuvan energian käytössä

Primäärienergian kokonaiskulutus nousi Itä-Suomessa 63 983 gigawattituntiin vuonna 2016. Omavaraisuusaste oli Itä-Suomessa 58 %. Itä-Suomessa viiden maakunnan alueella (Etelä-Karjala, Etelä-Savo, Kainuu, Pohjois-karjala ja Pohjois-Savo) uusiutuvan energian käyttöaste oli 60,7 %, mikä on kaksinkertainen Suomen uusiutuvan energian käyttöön verrattuna. Tämä selittyy hyvin pitkälle sillä, että yksittäisistä energialähteistä puuta hyödynnetään Itä-Suomen alueella selvästi muuta Suomea enemmän. Itä-Suomessa puuenergian osuus oli peräti 47 % kokonaisenergian käytöstä, mikä oli kaksinkertainen Suomen vastaavaan lukuun verrattuna. Lisäksi hiilen käyttö oli Itä-Suomessa marginaalista (0,2 %), kun taas koko Suomen osalta hiilen osuus oli 9 prosenttia kokonaisenergian käytöstä vuonna 2016.

Itä-Suomen maakuntien energiatilasto 2016 kokonaisuudessaan:

Itä-Suomen energiatilasto 2016