Smart Specialisation (RIS3) Choices of Kainuu Region 2018-2021

 

RIS3 in Kainuu

The European Union has emphasized using Smart Specialisation strategy as a part of implementation of Europe 2020 strategy in the programming period 2014-2020.

The Smart Specialisation choices of Kainuu region for years 2018-2021 are:

  • Innovations in the technology industry related to applications of measurement technology, technology related to games and simulators and metal industry,
  • Innovations related to mining and forest bio economy , concentrating on monitoring of production processes and environment of as well as on innovations related to forest-, foodstuff-and Blue Bio Economy and
  • Developing the wellbeing and health theme, concentrating on innovations of activity tourism, nutrition, physical exercise and sports.

Bringing technology applications to product development and manufacturing that’ll speed up development, utilising robotics, automation, data centre activities and data analysis in the smart specialisation fields of expertise, new solutions and applications of circular economy as well as decarbonisation, resource efficiency and innovations controlling the climate change are considered cross-cutting themes of Kainuu Smart Specialisation choices. These cross cutting themes are pursued throughout all the fields of smart specialisation chosen (see picture).

As a whole, by developing smart specialisation, the Kainuu region aims at bringing investments, technology, enterprises and know-how (especially companies and labour with high level of know-how) to the region and adding value and volume to exports.

Aiming at growth, the approach of Kainuu Smart Specialisation strategy differs from the traditional development activities of regional spearheads of economic activities by its choice to emphasize high level of know-how, as well as research and innovations and the supporting educational activities. The spearhead fields in general are developed as an entity covering everything from the basic know-how needed to excellence and the infrastructure related to activities.

Kainuun älykkään erikoistumisen painotukset 2018-2021

Euroopan Unioni on korostanut älykkään erikoistumisen strategian käyttöä ohjelmakaudella 2014–2020 osana Eurooppa 2020 strategian toteutusta.

Kainuun älykkään erikoistumisen painopisteet vuosille 2018–2021 ovat seuraavat:

  • teknologiateollisuuden innovaatioista mittaustekniikan sovellukset, peli- ja simulaattoritekniikka sekä metalliteollisuuden innovaatiot,
  • kaivostoiminnan ja metsäbiotalouden innovaatiot, joissa keskitytään tuotannon prosessi- ja ympäristömonitorointiin sekä metsä-, ruoka- ja sinisen biotalouden innovaatioihin ja
  • hyvinvointi- ja terveys teemassa keskitytään aktiviteettimatkailun sekä ravitsemus-, terveys-, liikunta- ja urheiluinnovaatioiden kehittämiseen.

Läpileikkaavina teemoina kaikissa älykkään erikoistumisen painopisteissä huomioitavia teemoja ovat kehitystä vauhdittavien teknologiasovellusten (KET) tuominen tuotekehitykseen ja valmistukseen, robotiikan, automaation ja sekä datakeskusten ja data-analysoinnin hyödyntäminen älykkään erikoistumisen osaamisaloilla, kiertotalouden uudet ratkaisut ja sovellukset sekä vähähiilisyys-, resurssitehokkuus- ja ilmastonmuutoksen hillinnän innovaatiot. Näitä läpileikkaavia teemoja tavoitellaan kaikkien älykkään erikoistumisen painopisteiden toteuttamisessa (ks. kuva).

Kokonaisuutena älykkään erikoistumisen kehittämisellä pyritään investointien, teknologian sekä yritysten ja osaamisen (korkean osaamisen yritysten ja osaavien työntekijöiden) saamiseen alueelle sekä Kainuun viennin jalostusasteen ja volyymin kasvattamiseen.

Älykkään erikoistumisen strategia poikkeaa maakunnan elinkeinotoiminnan kärkitoimialoista siinä, että älykkään erikoistumisen aloilla tavoitellaan kasvua korkean osaamisen, tutkimuksen ja innovaatioiden sekä niitä tukevan koulutuksen kautta. Kärkitoimialoja taas kehitetään kokonaisuutena tarvittavasta perusosaamisesta huippuosaamiseen ja toimintainfrastruktuuriin saakka.