Kasvuyritykset digitalisaation kärjessä Kainuussa

Tiedote 23.6.2015

Talouskriisin purkamiseksi tarvitaan tuottavuusloikkaa. Julkisten palveluiden digitalisointi, digitaalisen liiketoiminnan kasvuympäristön rakentaminen ja kokeilukulttuurin käyttöön ottaminen ovat tästä syystä hallitusohjelman kärkihankkeita. Kainuun tavoitteet ovat hyvin linjassa näiden valtakunnallisten tavoitteiden kanssa.

Ramboll toteutti Kainuun liitolle selvityksen digitalisaation nykytilasta ja mahdollisuuksista Kainuussa. Selvitys toteutettiin osana ESR-rahoitteista Kainuun ennakointihanketta.Keskeisenä tavoitteena Kainuussa on ratkaista maakunnan ydinhaasteita ja hyödyntää tunnistettuja vahvuuksia digitalisaation mahdollisuuksia realisoimalla.– Digitalisaatiolla pyritään osaltaan luomaan hyvinvoivaa ja elinvoimaista Kainuuta, kertoo projektipäällikkö Anu Huotari Kainuun liitosta.Kokonaisuudessaan digitalisaation nykytilaa kartoittavan kyselyn tulokset ovat myönteisiä.

– Digitalisaation eturintamassa Kainuussa ovat nuoret, kasvuhakuiset, vientitoimintaa harjoittavat informaatio- ja viestintäalan yritykset, kertoo projektipäällikkö Heli Paavola Rambollista.

Digitalisaation vaikutus niin toimialalle kuin omaan organisaatioon arvioidaan keskimäärin melko suureksi. Eniten digitalisaation arvioidaan vaikuttavan markkinointiin ja viestintään.

Digitalisaatio näkyy liki joka toisen yrityksen tai julkisorganisaation strategiassa. Vastuu digitaalisesta uudistumisesta on kainuulaisissa organisaatioissa selkeästi ylimmällä johdolla, mutta digitalisoitumisen näkyminen operatiivisissa tavoitteissa ja käytännön toiminnassa tavoitteiden johdonmukaisen toteuttamisen kautta saavat neutraalimpia arviota vastaajilta.

Liki puolet yrityksistä ja julkisorganisaatioista pitää kyvykkyyksiään hyödyntää digitalisaation mahdollisuuksia suurena. Digitaalisten ratkaisujen omaksuminen on Kainuussa samalla tasolla kuin muualla Suomessa.

– Yli puolella organisaatioista on käytössä nopea laajakaista, sosiaalinen media ja sähköinen laskutus. Pilvipalveluja käyttää noin 46% vastaajista. Verkkokauppa tai sähköisen asioinnin portaali on käytössä noin 25% organisaatioista. Sen sijaan RFID-tekniikkaa, eli radiotaajuista etätunnistusta, käytetään noin 2% vastanneista organisaatioista, mikä on hivenen vähemmän kuin Suomessa keskimäärin, Paavola kuvailee.

Digitalisaation nähdään tehostavan prosesseja ja muuttavan asiakasvuorovaikutuksen tapoja. Useampi kuin joka toinen kainuulainen yritys käyttää palvelujen tuotannossa digitaalisia ratkaisuja.

Vaikka digitalisoitumisella tavoitellaan ensisijaisesti kustannustehokkuutta, niin työpaikkojen määrän uskotaan keskimäärin pysyvän ennallaan seuraavan 5 vuoden kuluessa. Kasvua ennakoidaan ennen kaikkea informaatio- ja viestintäalalla.

Digitaalisten taitojen puute koetaan suurimmaksi esteeksi digitalisoitumiselle joka toisessa organisaatioissa. Myös kokonaisnäkemyksen puute ja kustannukset ovat merkittäviä kehityksen haasteita.

Digitalisoitumisessa nähdään mahdollisuuksia maakunnan kehityksen pullonkaulojen ratkaisemiseksi.

– Suurimmiksi mahdollisuudet arvioidaan sosiaali- ja terveys- sekä koulutussektorilla. Näissä Kainuulla nähdään mahdollisuuksia toimia kansallisena ja kansainvälisenä kokeilualustana uusille ratkaisuille, Paavola summaa.

Digitalisoitumisen lähtökohtia parhaimmillaan ovat läpinäkyvyys, uudelleen ajattelu ja ketteryys.

– Prosessit eivät tehostu vain muuttamalla manuaalisesti hoidettavia tehtäviä digitaaliseen muotoon ja automatisoimalla, vaan ajattelemalla asioita uudelleen, Heli Paavola korostaa.

Uudelleen ajattelu tarjoaa mahdollisuuden ottaa kehittäminen keskiöön. Uusien ratkaisujen ketterä kokeileminen edellyttää uudenlaista tekemisen kulttuuria, joissa epäonnistuminen ja virheet ovat hyväksyttäviä.

– Kainuussa on paljon osaamista ja halua luoda uusia ratkaisuja yhdessä kokeillen. Maakunnan haasteet ovat kehityksen vahvoja ajureita ja Kainuulla on paikka ottaa edelläkävijän rooli digitaalisten ratkaisujen kehittämisessä, Anu Huotari kiteyttää.

Selvitys digitalisaation mahdollisuuksista Kainuussa (pdf)

Lisätietoa:

Heli Paavola, Manager, Ramboll Management Consulting,
p. 050 428 0873, heli.paavola@ramboll.com