Kaivannais- sekä metsä- ja puuala kärjessä, myös matkailu sekä ICT- ja elektroniikka vahvassa vedossa

Kainuun alueen yritysten liikevaihto ja henkilöstömäärä kehittyivät suotuisasti vuonna 2018. Kehitys on ollut positiivista viimeiset kolme vuotta.

Vuoden 2018 loppuun ulottuvien tuoreimpien suhdannetietojen mukaan Kainuun maakuntaohjelman kärkitoimialoista vuonna 2018 liikevaihdon kasvu oli suurinta kaivannais- ja toiseksi vahvinta metsä- ja puualalla, jossa kasvoi myös henkilöstömäärä. Matkailun liikevaihto kasvoi 6 prosenttia. Sen sijaan metalli- ja energiatoimialoilla liikevaihto väheni. Henkilöstömäärä kasvoi eniten ICT- ja elektroniikkaklusterissa ja toiseksi eniten matkailussa vuonna 2018. Vähenemistä sen sijaan tapahtui hieman kaivannaistoiminnan henkilöstömäärässä.

Kaivannaistoiminnan liikevaihto kasvoi eniten, metsä- ja puuklusterissa myös vahvaa kasvua

Kainuun kärkitoimialoilla kehitys oli vuonna 2018 edellisen vuoden tapaan vahvinta kaivannaistoiminnassa, jossa liikevaihto kasvoi 32,7 prosenttia. Kaivannaistoiminnan liikevaihto vuonna 2018 oli 399 miljoonaa euroa.

Myös metsä- ja puuklusterissa liikevaihto kohosi vuonna 2018 yhteensä 21,1 prosenttia ollen 238 miljoonaa euroa. Kainuun biotaloustoimialan liikevaihto kasvoi vuonna 2018 yhteensä 8,6 prosenttia. Biotalouden liikevaihto vuonna 2018 oli yli 552 miljoonaa euroa. ICT – ja elektroniikkaklusterissa vuoden 2018 kasvuprosentti oli 5,9 ja liikevaihto 160 miljoonaa euroa.

Matkailuklusterissa kasvua oli 6,0 prosenttia ja liikevaihto yli 143 miljoona euroa.  Elintarvikeklusterin liikevaihto kasvoi 1,4 prosenttia vuonna 2018 nousten yli 43 miljoonaan. Metalli-klusterin liikevaihto kehittyi heikoimmin ja väheni vuonna 2018 yhteensä 11,9 prosenttia verrattuna edelliseen vuoteen ollen yli 134 miljoonaa euroa. Myös energiaklusterin liikevaihdon kehitys oli laskevaa vuonna 2018. Energiaklusterin liikevaihto supistui vuonna 2018 yhteensä 1,6 prosenttia vuotta aiemmasta. Energiaklusteri on henkilöstömäärältään pieni, mutta liikevaihdoltaan merkittävä toimiala Kainuussa: vuonna 2018 alan liikevaihto oli lähes 226 miljoonaa euroa.

Biotalouden sekä metsä- ja puu-, energia-, ICT- ja elektroniikka-, metalli-, matkailu ja elintarviketoimialojen yhteenlaskettu liikevaihto Kainuussa oli vuonna 2018 yli 1,9 miljardia euroa. Biotalouden osuus laajana toimialakokonaisuutena, jossa on mukana esim. maa- ja metsätalous, uusiutuva energia ja luontomatkailu, on liikevaihdoltaan suurin, 30 % (552 M€). Biotaloutta tarkastellaan kokonaisuutena, mutta myös siihen liittyvien alojen (energia-, elintarvike- sekä metsä- ja puuala) kehitystä erikseen.

Kaivannaistoiminnan liikevaihdon osuus on 21 % (399 M€) ja metsä- ja puuklusterin osuus 12,5 % (238 M€) seurattavista kärkitoimialoista.

ICT- ja elektroniikkaklusterin ja matkailun henkilöstömäärät kasvun kärjessä, kaivannaistoiminnassa vähenemistä

Kainuun kärkitoimialoilla henkilöstömäärä kasvoi vuoden 2018 aikana eniten ICT- ja elektroniikkaklusterissa ja matkailualalla, joissa henkilöstömäärä kasvoi runsaat 9 prosenttia vuotta aiemmasta.  Henkilöstömäärä kohosi muilla toimialoilla seuraavasti: elintarvike- 3,6, energia- 8,8, metalli- 1,6 ja biotalousalalla 6 prosenttia verrattuna edelliseen vuoteen. Kaivannaistoiminnassa henkilöstömäärä sen sijaan väheni 2,3 prosenttia vuotta aiempaan verrattuna (kuva 1).

Kuva 1. Kainuun kärkitoimialojen kehitys vuonna 2018.

Kainuun kärkitoimialojen kehitystä seurataan

Kainuun maakunnan tulevien vuosien kehittämispainotuksia linjaavassa Kainuu -ohjelmassa Kainuun kehittämisen kärjiksi vuosiksi 2018–2021 on valittu matkailu, teknologiateollisuus, biotalous sekä kestävä kaivannaistoiminta. Tilastokeskus (Asiakaskohtainen suhdannepalvelu) tuottaa Kainuun liitolle kaksi kertaa vuodessa suhdannetietoja, jotka seuraavat näiden toimialojen kehitystä. Tilastoinnissa toimialojen suhdanteita on tarkasteltu liikevaihdon ja henkilöstömäärän kehityksen avulla. Lisäksi seurataan kaikkien alojen suhdannetietoja koko Kainuussa ja Kainuun kuntien alueella.

Tilastoinnissa toimialojen suhdanteita on tarkasteltu liikevaihdon ja henkilöstömäärän kehityksen avulla. Henkilöstömäärä-indikaattorilla tarkoitetaan yritysten kokopäivätyöllisten määrää kalenterikuukauden aikana. Esimerkiksi kaksi puolipäiväistä työntekijää vastaa yhtä kokopäivätyöllistä.