Kainuun ja valtioneuvoston alke-neuvotteluprosessin pilottiesityksillä pureudutaan kehityksen pullonkauloihin

Kainuu etsii osana maakuntauudistusta valtioneuvoston kanssa käytävistä aluekehityskeskusteluista (alke-neuvottelut) keinoja positiivisen rakennemuutoksen tulokselliseen toteuttamiseen.

Valtioneuvoston ja Kainuun yhteistyönä rakennetaan keinoja Kainuussa käynnissä olevaa ja edelleen vahvistuvaa kasvua hidastavien pullonkaulojen, erityisesti osaavan työvoiman riittävyys, ratkaisemiseen.

Tuoreet pk-yritysbarometrin tulokset vahvistavat kuvaa Kainuun positiivisesta rakennemuutoksesta

Suomen Yrittäjien, Finnveran sekä työ- ja elinkeinoministeriön yhdessä tekemä Kainuun pienten ja keskisuurten yritysten suhdannebarometri (kevät 2018) alleviivaa Kainuun alke-neuvottelujen tilannekuvan ja tavoitteiden osuvuutta. Osaavan työvoiman saatavuus on Kainuussa kasvua uhkaava pullonkaula jo nyt ja mikäli tilannetta ei kyetä parantamaan, se tulee vielä kärjistymään. Suhdannebarometrin mukaan koko maahan verrattuna selkeästi useampi Kainuun pk-yrityksistä kokee työvoiman saannin ongelmat jossain määrin yrityksen kasvua rajoittavaksi esteeksi. Lohdullista kuitenkin on, että Kainuussa on koko maata vähemmän niitä pk-yrityksiä, jotka pitävät työvoiman saatavuuden ongelmia yrityksen kasvun merkittävänä esteenä (ks. suhdannebarometristä tarkemmin: https://www.yrittajat.fi/sites/default/files/alueraportti_kainuu_kevat2018.pdf )

Kainuun kehittämisessä ja uuden maakunnan valmistelussa pitää toimia niin, että työvoiman saannin nykyiset ongelmat helpottavat ja tulevat ongelmat kyetään ratkaisemaan jo ennen niiden kärjistymistä kasvun esteiksi.

Pilottiesityksillä kiinni Kainuun haasteisiin

Kainuu esittääkin alke-neuvottelujen jatkotoimenpiteenä, että Kainuussa käynnistettäisiin maakunnan tulevaisuuden kannalta kriittisiin kehittämishaasteisiin pureutuvia pilotti-toimenpiteitä, jotka samalla tuottaisivat arvokasta tietoa maakuntauudistuksen ja vuoden 2020 alussa aloittavan uuden maakunnan käyttöön.

Yhdessä pilottiehdotuksessa kehitetään yritysten kasvupalveluja laajapohjaisena allianssiyhteistyönä hyödyntäen ja edelleen kehittäen Kainuun Etu Oy:n toiminnan hyviä käytäntöjä. Pilotin avulla luodaan toimintamalleja, jotka edelleen vauhdittavat Kainuun kasvua sekä investointien ja osaavan työvoiman saantia.

Toisessa pilotissa halutaan pureutua pitkäaikaistyöttömyyden ratkaisemiseen niin ikään allianssimallilla ja laajalla yhteistyöllä. Pilotissa luodaan uusi toimintamalli vaikeasti työllistyville sekä pilotoidaan työ- ja toimintakykyä edistävien palvelujen tehokasta ja vaikuttavaa yhteensovittamista. Pilotin kautta tavoitellaan Kainuun työllisyysasteen nostamista ja kaikkien Kainuulaisten potentiaalin saamista työmarkkinoiden käyttöön, mikä osaltaan helpottaa työvoimapulaa.  

Kolmannessa pilottiesityksessä kehitetään digitaalisia alustoja hyödyntävää älykästä liikkumista. Pilotissa halutaan kehittää testata ja vakiinnuttaa malleja julkisesti tuetun henkilöliikenteen saamiseen kaikkien käyttöön sekä malleja kuljetusten yhdistämiseen ja integraatioon (matkaketjut). Kuljetuspalveluista tarjotaan digitaalisen alustan kautta avointa tietoa niitä tarvitsevien hyödynnettäväksi.

Nämä ovat Kainuun valtioneuvostolle esittämiä pilottiesityksiä, jotka toteutettaisiin luonnollisesti Kainuussa mutta tiiviissä yhteistyössä valtion keskushallinnon kanssa. Kainuu toivoo valtiolta lisäresursointia pilotteihin, konsultointia ja tukea pilottien toteuttamiseen, jonkinlaista valtion ja alueen yhteistä ohjausryhmää sekä kokeiluille pilottistatusta, joka mahdollistaa pilotista tiedottamisen sekä vuorovaikutuksen pilotin ja muun yhteiskunnan välillä.

Kainuun ja valtioneuvoston alke-neuvottelujen tulevat vaiheet näyttävät millaisen muodon pilottiesitykset saavat. Kainuulaisten etujen mukaista on, että piloteissa päästään konkreettiseen tekemiseen mahdollisimman pian.