KAINUUN BIOTALOUSSTRATEGIA 2015 – 2020

Kainuun maakuntahallitus hyväksyi Kainuun biotalousstrategian 2015 – 2020 kokouksessaan 14.12.2015. Biotalous on yksi Kainuun maakuntaohjelman 2014-2017 elinkeinojen kehittämisen kärkitoimiala.

Biotaloudessa on kysymys biologisten luonnonvarojen hoidosta ja käytöstä sekä niistä valmistettujen tuotteiden ja palvelujen tuotannosta. Biotalouteen liittyy myös kestävien ja resurssiviisaiden tuotantoprosessien soveltaminen ja kehittäminen. Keskeistä on teollisten ja luonnon prosessien yhteen rakentaminen siten, että tuotanto perustuu biologisten prosessien hyödyntämiseen tai jäljittelyyn. Biotaloudessa pyritään kestävään ainekiertoon. Se edistää niin luonnonvarojen säästeliästä käyttöä kuin hillitsee ilmastonmuutosta, mutta vähentää myös tuontiriippuvuutta energiasta. Kestävä ainekierto tarjoaa myös runsaasti mahdollisuuksia luoda uutta globaaleilla markkinoille suuntautuvaa liiketoimintaa.

Biotalouden kehittämiselle on Kainuussa loistavat edellytykset, sillä maakunnassa on merkittävät uusiutuvat luonnonvarat, laajaa osaamista, hyvä infrastruktuuri sekä olemassa olevia toimintaympäristöjä teollisille investoinneille. Kainuun runsaita metsäbiomassavaroja voidaan hyödyntää kestävästi huomattavan paljon nykyistä enemmän.

Kainuulaisen biotalouden visiona on glokaali biotalous, jolloin yhtäältä yritys-, tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnalla vastataan kasvavaan kansalliseen ja kansainväliseen biopohjaisten tuotteiden ja palvelujen kysyntään sekä toisaalta tuotetaan paikallisiin tarpeisiin biotalouden tuotteita, kuten lähienergiaa. Keskeisiä ovat verkostot, joissa toisten prosessien sivutuotteet ja jätteet ovat toisten tuotantoprosessien raaka-aineita. Näin muodostuva kiertotalous on keskeinen osa kainuulaista biotaloutta.

Suomen 5/2014 julkaistun biotalousstrategian mukaisesti Kainuun biotalous jaetaan viiteen elinkeinolliseen osa-alueeseen:

  • Ruoka
  • Biotalouden tuotteet – raaka-aineen hankinta
  • Biotalouden tuotteet – jalostus
  • Uusiutuva energia
  • Luontomatkailu ja luontoperustaiset hyvinvointipalvelut (vihreä hoiva)

Edellä kuvatut toimialat eivät sellaisenaan vielä täytä biotalouden kriteereitä. Niistä tulee täysin biotaloutta vasta siinä vaiheessa, kun biomassoista tehtyjen tuotteiden ja palvelujen tuotantoon käytetään vain uusiutuvia raaka-aineita. Esimerkiksi maatalous on täysin biotaloutta silloin, kun energian lähteenä ei käytetä fossiilisia raaka-aineita. Biotalouden kehittämisessä tuleekin etsiä ilman fossiilisia raaka-aineita toimivia tuotantoprosesseja.

Biotalouden luomia elinkeinollisia mahdollisuuksia hyödyntämällä luodaan työpaikkoja, uusia yrityksiä ja investointeja alueelle sekä vahvistetaan ja laajennetaan olemassa olevien yritysten liiketoimintaa. Kainuun biotalousstrategia jakaantuu kaikille biotalouden osa-alueille yhteisiin tavoitteisiin ja visioon sekä toisaalta osa-alueiden erityisiin alakohtaisiin kehittämisen tavoitteisiin. Biotalouden osa-alueilla tehtävä kehittämistyö toteuttaa paitsi osa-alueiden omia tavoitteita myös biotalouden yhteisiä kehittämisen päämääriä. Seuraavassa kuvassa on hahmotettu Kainuun biotalousstrategian rakenne.

Kainuun biotalousstrategian 2015 – 2020 rakenne

Kuva. Kainuun biotalousstrategian 2015 – 2020 rakenne.

Kainuun biotalousstrategia 2015 – 2020 kokonaisuudessaan:

Kainuun biotalousstrategia_2015_2020