Kainuu saavuttamassa ilmastotavoitteensa

Kainuussa on asetettu Kestävän energian käytön toimintasuunnitelmassa ja ilmastostrategiassa tavoitteeksi Kainuun kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen 25 prosentilla vuoteen 2020 mennessä. Nämä tavoitteet ovat hyvää vauhtia toteutumassa.

Kainuun liitto liittyi eurooppalaiseen kaupunkien ja alueiden johtajien ilmastosopimukseen maakuntahallituksen päätöksellä 28.4.2014.  Ilmastosopimus (Covenant of Mayors, ks. http://www.kaupunginjohtajienyleiskokous.eu/about/covenant-of-mayors_fi.html ) yhdistää tuhansia paikallisia ja alueellisia viranomaisia, jotka ovat vapaaehtoisesti sitoutuneet EU:n ilmasto- ja energiatavoitteiden toteuttamiseen omalla alueellaan. Kainuun liiton liittyä ilmastosopimukseen  se sitoutui vähintään 20 % päästöjen vähentämiseen vuoteen 2020 mennessä sekä laatimaan kestävän energiankäytön toimintasuunnitelman (SEAP, Sustainable Energy Action Plan) tavoitteeseen pääsemiseksi. SEAP:n toimenpiteiden tulee kattaa rakennusten ja tieliikenteen energiankäyttö.

Kainuun SEAP:iin päätettiin sisällyttää seuraavassa taulukossa esitetyt sektorit.

Taulukko 1. Kainuun SEAP:n sektoritkainuuseapsektorit

Kainuussa SEAP:n tavoitteeksi asetettiin 25 % kokonaispäästöjen vähentäminen vuoden 2009 tasosta SEAP:n sektoreilla. Tavoite on sama kuin Kainuun vuoteen 2020 ulottuvassa ilmastostrategiassa, joka kuitenkin kattoi kaikki Kainuun päästösektorit (ks. Kainuun kestävän energiankäytön toimintasuunnitelma vuoteen 2020 ). Kainuun SEAP:n laati Kainuun Edun STEP-projektin puitteissa Benviroc Oy, jonka työtä ohjasi alueen toimijoista koostuva ohjausryhmä. Kainuun  maakuntahallitus hyväksyi Kainuun kestävän energian käytön toimintasuunnitelman 23.3.2015.

Tämän hetken arvion mukaan näyttää erittäin todennäköiseltä, että Kainuu saavuttaa kokonaispäästöjen vähentämistavoitteensa vuoteen 2020 mennessä. Kokonaisuudessaan 156 kilotonnin CO2-ekv päästövähennystavoitteesta (ks. taulukko 2) on vuoden 2014 tilastojen mukaan toteutunut karkeasti arvioiden jo 143 kilotonnia ja vuoden 2014 jälkeen on toteutettu monia erityisesti uusiutuvan energian käyttöä lisääviä toimenpiteitä.

Kainuun metsät ovat nuoria tai keski-ikäisiä. Kasvaessaan puut sitovat itseensä hiilidioksidia. Nuorten metsien suuresta osuudesta johtuen metsävarojen kasvu on Kainuussa nopeaa ja jatkuvaa. Kainuun metsien kasvu on miltei 7 miljoonaa m³ vuodessa ja hakkuusäästöä syntyy miltei 2 miljoonaa m³ vuodessa. Kainuun metsät ovat valtakunnallisesti merkittävä hiilinielu ja hakkuumääriä kasvatettaessa niiden rooli hiilinieluina tulee turvata. SEAPssa on linjattu, että Kainuun metsiä hiilinieluina edistetään esimerkiksi seuraavilla toimilla: metsien pinta-ala pidetään mahdollisimman suurena, hyödynnetään tuhkaa metsälannoitteena, kohdennetaan soita muuttava toiminta luonnontilaltaan jo merkittävästi muuttuneille soille ja turvemaille.

Taulukko 2. Kainuun SEAP:n tavoitteet

seap-tavoitteet

Kainuun kestävän energian käytön toimintasuunnitelma (SEAP):

kainuun-kestavan-energian-kayton-toimintasuunnitelma-vuoteen-2020

 

Kainuu esillä pohjoismaisessa Covenant of Mayors konfrenssissa

Jouni Ponnikas esitteli Kainuun liiton ilmastotyötä pohjoismaisessa Covenant of Mayors in a Nordic Context seminaarissa, joka pidettiin Elsinoressa Tanskassa ja Helsingborgissa Ruotsissa. Kainuun liiton toimintaa pidettiin erinomaisena esimerkkinä siitä, miten kuntien yhteinen organisaatio voi tukea kuntien ilmasto- ja energiatyötä. Tämän kaltainen toimintamalli on erityisen käyttökelpoinen silloin, kun alueella on enimmäkseen pieniä kuntia.

 

jouni_com

Jouni Ponnikas Kainuun liitosta esittelee Kainuun ilmastotyötä Covenant of Mayors in a Nordic Context seminaarissa Helsingborgissa.

Esitys Kainuun ilmastotyöstä Covenant of Mayors in a Nordic Context seminaarissa:

seap-kainuu-helsingborg-engl_27-10-2016