Kainuu -ohjelma: miksi, mitä ja miten?

Pentti Malinen

Kainuu – ohjelma hyväksyttiin yksimielisesti maakuntavaltuuston kokouksessa 16.6. Ohjelma sisältää Kainuun pitkän aikavälin visiot ja tavoitteet kuin myös kuluvan valtuustokauden painopisteet. Keskeinen pyrkimys ohjelmaa valmisteltaessa oli vahvistaa yhteistä tulevaisuuden tahtotilaa ja ohjelmaan sitoutumista laajaan osallistumiseen, kuulemiseen ja vuorovaikutukseen pohjautuen. Tiukasta aikataulusta huolimatta tässä onnistuimme. Syyskuun 22. päivänä maakunnan yhteistyöryhmä hyväksyi maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman 2015-16. Näissä asiakirjoissa olemme vastanneet Kainuun tulevaisuuden strategisiin kysymyksiin: Miksi, mitä ja miten?

Ohjelmaprosessissa tunnistimme yhdessä keskeiset haasteemme, joiden ratkaisemiseen tarvitsemme pitkäjänteistä, jatkuvaa ja kaikkien toimijoiden omaa panosta. Kysymyksen miksi vastauksena olivat kehittämisen keskeiset tarpeet ja haasteet. Niitä ovat väestönkehityksemme suunnan kääntäminen, työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaanto-ongelman ratkaiseminen, Kainuun saavutettavuuden parantaminen, terveys- ja hyvinvointierojen kaventaminen sekä vetovoimaisen Kainuu-kuvan vahvistaminen.

On yksi keskeinen keino, jolla useimmat edellä mainituista ongelmista voidaan ratkaista tai ratkaisevasti helpottaa, työpaikat. Tarvitsemme Kainuuseen ensisijassa kannattavaan yritystoimintaan perustuvia työpaikkoja. Niiden syntymisen ja täyttymisen myötä väestökehitys ja –rakenne paranevat, työllisyys kokonaisuutena kohentuu ja hyvinvoinnin aineelliset ja sosiaaliset edellytykset paranevat. Kainuun saavutettavuuden ja maakuntakuvan ja maineen paraneminen ovat puolestaan keinoja, joilla edistämme yritysten investointeja Kainuuseen, työntekijöiden rekrytointia ja alueelle muuttoa sekä opiskelijoiden, matkailijoiden ja muiden ”tilapäisesti” alueelle tulevien määrää. Kysymyksen mitä (kehitämme) perusvastaus on siis työpaikkoja luova elinvoimainen ja uudistuva elinkeinoelämä.

Aluekehityspolitiikkaa, jossa aiempaa laaja-alaisemmin otetaan huomioon yritysinvestointien (sekä kovien että tki-panosten) vauhdittaminen ja vetäminen alueelle ja myös erityisesti nuoren työvoiman kannalta tärkeiden sujuvan arjen, kiinnostavan vapaa-ajan aktiviteettien, halutun asuinympäristön ja osaamisen kehittämisen mahdollisuudet, kutsutaan elinvoimapolitiikaksi.

Maakuntaohjelmaa valmisteltaessa vahvistui usko ja tieto siitä, että Kainuulla on todella runsaat ja monipuoliset kehitysmahdollisuudet kannattavalle yritystoiminnalle ja sitä kautta työpaikkojen luomiselle. Mineraalivaramme on poikkeuksellisen laajat ja monipuoliset, metsiemme kasvusta yhä kasvava on jäänyt hakkaamattomana reserviin, puutuotteille on kasvavaa kysyntää, lähienergian ja –ruoan tuotantoa ja käyttöä voidaan edelleen lisätä, biopolttoaineiden ja uudenlaisten biotuotetehtaiden sijoittumiselle on otolliset edellytykset, matkailukeskuksiin ja –palveluihin kannattaa investoida, datapalvelinkeskuksille Kainuusta löytyy erittäin kilpailukykyinen ympäristö ja myös osaamispohjainen ict-, mittaustekniikan ja pelialan yritysten kehittyminen on täällä mahdollista. Olemme mahdollisuuksien Kainuu.

Miten Kainuuta kehitämme aivan lähitulevaisuudessa? Suurten haasteiden ja asetettujen painopisteiden lisäksi joudumme ottamaan huomioon yleisen talouslaman sekä realistisesti käytettävissä olevat kehittämisresurssimme. Suoraan Kainuussa kohdennettavat yritys- ja hankerahoitukset ovat supistuneet: EU-rakennerahastojen varat alenevat neljänneksen ja kansalliset maakunnan kehittämisrahat leikattiin ensi vuoden budjetista kokonaan pois. Tämän paikkaamiseksi siirrämme painopistettä Kainuun ulkopuolelta kilpailtavien tai edunajamisella hankittavien varojen hakemiseen. Laman kampittamiseksi suuntaamme kehityshankkeitamme mahdollisimman nopeasti ja laajasti vaikuttaviin yritys- ja kehityshankkeisiin.

Kaikki yritysinvestoinnit Kainuun ovat maakunnalle tervetulleita. Laman voittamisen näkökulmasta niillä on erittäin suuri merkitys rakentamis- ja käyttöaikaisena työllisyytenä, palkka- ja verotuloina ja kysyntänä aluetaloudessa. Julkitulleet investointihankkeet – ST1:n bioetanolitehtaan, CrossLam Oy:n ristiliimapalkkitehtaan ja ensimmäisen tuulivoimapuiston – ovat tästä rohkaisevia avauksia.

 

Pentti Malinen

maakuntajohtaja, Kainuun liitto

Artikkelikuva: Kainuun liitto