katse_16.6.2014_1000X400

Kuva: Lauren Hammond (CC BY 2.0)

Kainuulaisten hyvinvoinnin lähtökohtana vastuu itsestä, läheisistä ja lähiympäristöstä

Hyvinvointi koostuu useista tekijöistä, sekä mitattavista asioista että yksilökohtaisista arvostuksista ja tuntemuksista. Mitattaviksi hyvinvoinnin osatekijöiksi luetaan yleensä terveys, elinolot ja toimeentulo. Yksilöllisiksi hyvinvoinnin osatekijöiksi luetaan taas sosiaaliset suhteet, itsensä toteuttaminen ja onnellisuus. Hyvinvoinnin eri osatekijät tukevat yleensä toinen toistaan. Hyvinvointikeskusteluissa on usein päädytty siihen, että paras peruste kuvaamaan hyvinvointia taloudellisesti kehittyneissä maissa on huonojen olosuhteiden välttäminen. Mitä harvempi on huono-osainen, sen parempi on yleinen hyvinvointi.

Kainuun maakuntaohjelmassa  tavoitteeksi on asetettu työllisyyden, työhön ja mielekkääseen tekemiseen kiinnittymisen ja työhyvinvoinnin, toimeentulon sekä monipuolisen osaamisen parantaminen. Tavoitteena on kainuulaisten terveyden ja toimintakyvyn parantaminen ja eriarvoisuuden vähentäminen siten, että terveyserot kaventuvat ja kokemus hyvinvoinnista paranee sekä yhteisöllisyys ja osallisuus vahvistuvat.

Kainuun liitto, Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä sekä Kainuun kunnat seuraavat kainuulaisten terveyttä ja hyvinvointia useiden eri seurantatietojen kautta. Kainuun maakuntastrategiassa hyvinvoinnin seuraamiseen käytettävät mittarit ovat Kelan kansantauti-indeksi ja ikävakioitu sairastavuusindeksi sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mittaristosta ’koettu hyvinvointi’, elämänlaatu.

Suosittelemme käyttämään uusimpia selainversioita tietoturvallisuuden ja toimivuuden vuoksi. Mikäli käyttämäsi selainversio on vanha, suosittelemme selaimen päivittämistä tai uuden selaimen asentamista.

Sähköinen hyvinvointikertomus on hyvinvointitiedolla johtamista ja päätöksentekoa tukeva työväline kunnille. Hyvinvointikertomus on tärkeä osa kunnan strategista toiminnan ja talouden suunnittelua, toteutusta ja arviointia. Sähköisessä hyvinvointikertomusasiakirjassa valtakunnallisesti saatavissa olevat hyvinvointi-indikaattorit on valmiiksi integroitu osaksi hyvinvointikertomusta. Työväline tukee eri hallinnonalojen asiantuntijoiden yhteistä työskentelyä sekä päättäjiä kunnassa ilmenevien, hyvinvointia huonontavien tekijöiden vähentämisessä. Sähköistä työvälinettä hallinnoi Kuntaliitto.  Kainuussa Kajaani, Ristijärvi ja Suomussalmi ovat saaneet valmiiksi oman sähköisen hyvinvointikertomuksensa.

Huono-osaisuutta tarkasteltaessa seurattavia indikaattoreita ovat mm. toimeentulotuen saajien ja pienituloisten kotitalouksien määrä, asumistuen ja työttömyysturvan saajien osuus suhteessa maan keskiarvoon . Lisää indikaattoreita löytyy THL:n tilasto ja indikaattoripankki SOTKAnetista.

Tälle sivulle on koottu tilastotietoa kainuulaisten hyvinvoinnin toteutuneesta kehityksestä ja ennakoiduista muutoksista.

 

Hyvinvointiin ja terveyteen liittyvät artikkelikirjoitukset ja ajankohtaiset tiedotteet:
Hyvinvoinnin ja terveyden seuranta ja ennakointi:

 

Koettu hyvinvointi: elämänlaatu

Alueellisen terveys- ja hyvinvointitutkimuksen perustulokset 2010-2014. Verkkojulkaisu: www.thl.fi/ath

Sairastavuusindeksi

Ikävakioitu sairastavuusindeksi perustuu kolmeen muuttujaan; kuolleisuuteen, työkyvyttömyyseläkkeellä olevien osuuteen työikäisistä ja erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettujen osuuteen väestöstä. Kainuun sairastavuusindeksi Terveyspuntarissa

Kansantauti-indeksi

Kansantauti-indeksissä tarkastellaan seitsemää suurinta erityiskorvattavaa lääkehoitoon oikeuttavaa sairautta (astma, diabetes, nivelreuma, psykoosit, sepelvaltimotaudit, sydämen vajaatoiminta ja verenpainetauti). Kainuun kansantauti-indeksi Terveyspuntarissa

 

Pitkäaikaistyöttömyys

Katso sivulta Työllisyys

Nuorisotyöttömyys

Katso sivulta Työllisyys

 

Hyvinvointikertomukset

Sähköinen hyvinvointikertomus on hyvinvointitiedolla johtamista ja päätöksentekoa tukeva työväline kunnille. Hyvinvointikertomus on tärkeä osa kunnan strategista toiminnan ja talouden suunnittelua, toteutusta ja arviointia: www.hyvinvointikertomus.fi

Kainuussa Kajaani, Ristijärvi ja Suomussalmi ovat saaneet valmiiksi oman sähköisen hyvinvointikertomuksensa.

 

Tiedon lähteitä

Terveyspuntari

Terveyspuntarin indeksien ja karttasovellusten avulla voit vertailla väestön alueellisia sairastavuuseroja yhtenä vuotena. Tietoja ei pidä sen sijaan käyttää valittujen alueiden arvojen vertailuun eri vuosina. Terveyspuntarin kansantaudit -sovelluksen tiedot päivittyvät edellisen vuoden osalta helmikuussa ja sairastavuusindeksit toukokuussa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla toimiva tutkimus- ja kehittämislaitos. THL palvelee valtion ja kuntien päättäjiä, alan toimijoita, järjestöjä, tutkimusmaailmaa ja kansalaisia. Tavoitteena on vaikuttaa suomalaisten terveyden ja hyvinvoinnin puolesta.

Tilasto- ja indikaattoripankki SOTKAnet

Indikaattoripankki SOTKAnet on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tietopalvelu, joka tarjoaa kaikista Suomen kunnista viimeisimpään voimassa olevaan kuntajakoon perustuen keskeisiä väestön hyvinvointia ja terveyttä koskevia tietoja vuodesta 1990 alkaen.

Findikaattori.fi

Ajantasaista tietoa yhteiskunnan keskeisistä ilmiöistä indikaattoreiden muodossa. Indikaattori kertoo ilmiöstä tilastokuvion, taulukon ja analyysitekstin avulla. Palvelun ovat toteuttaneet Tilastokeskus ja valtioneuvoston kanslia yhteistyössä eri tiedontuottajien kanssa.

 

logo_fkunnat_i

Kuntaliitto

Kuntaliitto on kuntien yhteinen vahva vaikuttaja ja edunvalvoja, kunnallisen itsehallinnon vahvistaja ja palvelujen uudistaja.

Hyvinvointi -sivun yhteyshenkilöt:

Paula Karppinen, aluekehitysasiantuntija, Kainuun liitto
paula.a.karppinen(at)kainuu.fi

Helena Aaltonen, aluekehitysasiantuntija, Kainuun liitto
helena.aaltonen(at)kainuu.fi

Marja-Liisa Ruokolainen, erikoissuunnittelija, Kainuun sote
marja-liisa.ruokolainen(at)kainuu.fi

Kristiina Taskinen, erikoissuunnittelija, Kainuun sote
kristiina.taskinen(at)kainuu.fi